Fremtidsværksted

Få bedre relationer til borgerne og hinanden

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Dårlige arbejdssituationer kan trække unødigt meget energi ud af medarbejderne. Det kan fjerne det mentale overskud, så der ikke bliver skabt en positiv dialog med borgerne og deres pårørende. Et fremtidsværksted kan være med til at vende udviklingen. Her kan I diskutere, hvordan I kan forbedre arbejdsmiljøet og derigennem også relationerne til borgerne, føre ændringerne ud i livet og opleve mere trivsel og arbejdsglæde.

Maks. 65 deltagere eksklusiv en konsulent

Det er vigtigt at følge drejebogen til pakken, når pakken gennemføres. Download den i infoboksen til højre.

1. Hvad er et fremtidsværksted?

Et fremtidsværksted er en metode til at se kritisk på de daglige rutiner, formulere ideer og nye fælles mål og – ikke mindst – sætte gang i efterfølgende konkrete handlinger. Alle medarbejdere og eventuelt nærmeste leder deltager i fremtidsværkstedet sammen med en konsulent fra kommunen/regionen.

2. Hvad får I ud af det?

Mere indflydelse på egne opgaver, øget social støtte mellem medarbejderne og lederopbakning samt en mere hensigtsmæssig plan for arbejdsdagen. Det kan være det konkrete udbytte af fremtidsværkstedet og det efterfølgende arbejde, hvor en række konkrete forbedringer føres ud i livet. Det bedre arbejdsmiljø vil smitte positivt af på den måde, I taler med borgerne og deres pårørende på, og give mere gensidig respekt.

3. Hvordan skal I arbejde med pakken?

Arbejdspladsen skal igennem fire faser, som tilsammen strækker sig over en periode på ca. 5-6 måneder:

FASE I: Forberedelse (ca. 14 dage) – med konsulent
Projektet starter med etablering af samarbejdet med en konsulent og et møde, hvor I nedsætter en styregruppe, der bl.a. inddrager arbejdsmiljøorganisationen. Der skal også afholdes et fællesmøde for alle berørte medarbejdere. Denne fase skal give ledelse og medarbejdere den bedst mulige baggrund for at gå i gang med forebyggelsespakken om fremtidsværkstedet.
 

FASE II: Fremtidsværkstedet (2 dage) – med konsulent
Medarbejderne gennemgår i fremtidsværkstedet tre delfaser over to dage: 

 • En kritikfase (½ dag), hvor medarbejderne kritisk ser på, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer på arbejdspladsen.
 • En utopifase (½ dag), hvor medarbejderne finder ud af, hvordan de ideelt set kunne tænke sig et bedre arbejdsmiljø med mere overskud til kontakten til og dialogen med borgerne.
 • En virkelighedsfase (1 dag), hvor medarbejderne diskuterer, hvordan de kan realisere deres utopier gennem udarbejdelse af en konkret handleplan.  

FASE III: Implementering af handleplan (3-6 måneder)
Ledelse og medarbejdere sørger sammen for at gennemføre handleplanen fra fremtidsværkstedet på arbejdspladsen og ude hos borgerne. Hele arbejdspladsen bliver involveret i den løbende opfølgning af, hvordan det går. Fx samler alle deltagere på en række møder op på aktiviteterne og evaluerer. Og via ”makkermetoden”, hvor medarbejderne to og to hjælper hinanden med at leve op til den vedtagne handleplan, kan det yderligere sikres, at handleplanen føres ud i livet.


FASE IV: Afslutning, evaluering og forankring (1 måned)
Ved et afsluttende møde vurderer deltagerne i processen – inklusive tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og konsulent – forløbet og afslutter officielt projektet. Desuden afholdes et afsluttende styregruppemøde, som primært drejer sig om at vurdere, hvordan de nye rutiner på arbejdspladsen kan fastholdes, således at I fortsat kan udvikle et godt arbejdsmiljø gennem bedre dialog med borgerne.

4. Hvad med tid og økonomi?
Tid
Forløbet tager i alt 5-6 måneder. Det forventede tidsforbrug for de personer, som deltager i forløbet er:

 • Leder: i alt 26,5 timer til nærmeste leder – til møder og opfølgning på forløb
 • Øverste leder: i alt 11,5 timer – til styregruppemøder og opfølgning på forløb
 • Medarbejdere: i alt 20,5 timer – til møder og fremtidsværksted
 • Arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant: i alt 34 timer – til styregruppemøder og opfølgning på forløb
 • Konsulent: i alt 76,5 timer – til forberedelse, analysearbejde, processtøtte m.v. Konsulenten bør have erfaring med at drive gruppeprocesser inden for psykisk arbejdsmiljø.

Økonomi
Fonden dækker:

 • Lønudgifter for de timer, I bruger på at gennemføre forløbet og indarbejde de nye løsninger
 • Lønudgifter til en konsulent fra kommunen/regionen, som skal vejlede jer i forløbet

I skal selv afholde eventuelle udgifter til arbejdsmiljøforbedringer, som følger af handleplanen fra fremtidsværkstedet.

5. Hvilken hjælp får I?

I får udleveret de nødvendige materialer for at kunne gennemføre forløbet. Derudover får I hjælp af en konsulent fra kommunen/regionen.

I skal selv rette henvendelse til kommunen for at få en aftale om konsulenthjælp på plads. Da de kommunale forvaltninger er forskelligt opbygget fra kommune til kommune, kan der ikke her gives et godt råd til, præcis hvor I skal rette henvendelse til, og I må derfor afsøge forskellige muligheder, der er i netop jeres kommune for at få en konsulent. Uddybende forklaring findes under Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ).

Alt materiale kan downloades i infoboksen til højre.

6. Hvad kræver det at gå i gang?

Fuld opbakning til og engagement omkring forløbet fra medarbejdere, ledelse og arbejdsmiljøorganisation samt ledelsesmæssig opbakning til, at I efter forløbet kan føre handleplanerne ud i livet. Derudover skal I skaffe:

 • De nødvendige lokaler
 • Tilsagn fra kommunen/regionen om, at de stiller en konsulent til rådighed 

 

Infoboks

Opdateret:
21 JULI 2016
Redigeret af:
Shoji Igi
Kontakt:
7221 7400