Hospitaler

I kan ikke længere søge en forebyggelsespakke. I er velkomne til at downloade drejebøger til jeres videre arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet eller medarbejdernes sundhed.

Hospitalerne kan få hjælp til at forebygge vold og forbedre arbejdsmiljøet.

Forebyggelsespakken ”Få styr på volden” giver jer økonomisk støtte, så I kan bruge tid på at forbedre, hvordan I forebygger og håndterer vold på afdelingen. Via et grundigt beskrevet forløb i drejebogen får I hjælp og inspiration til at gennemgå og forbedre jeres rutiner vedrørende voldsforebyggelse eller voldshåndtering. Samtidig bliver I med forløbet bedre til at dele jeres viden om vold og samle op på jeres erfaringer på en systematisk måde. Det kan give jer en tryggere arbejdsdag med færre og mindre alvorlige voldsepisoder. Forløbet tager 4- 9 måneder at gennemføre.

I kan få lønkompensation for de timer, I skal bruge på at gennemføre forløbet. I kan også få økonomisk støtte til at hyre en konsulent, der fx kan undervise jer i metoder til voldsforebyggelse. Den udførlige drejebog guider jer sikkert gennem forløbet.

Større hospitalsenheder kan søge flere pakker efter følgende retningslinjer:

 • P-enheder med under 100 medarbejdere kan søge én pakke.
 • P-enheder med mellem 100 og 249 medarbejdere kan søge
  op til tre pakker.
 • P-enheder med over 249 medarbejdere kan søge et ubegrænset antal.
Hvor mange personer kan der deltage i pakken?

Maks. 50 deltagere, der består af:

 • 1 daglig leder
 • 2 - 3 arbejdsmiljørepræsentanter
 • 47medarbejdere

Derudover er der:

 • en intern proceskonsulent fra hospitalet eller fra regionen.

Konsulenten skal hjælpe med at styre deltagerne igennem forløbet og medvirker til, at der bliver planlagt en proces, der er i overensstemmelse med pakkens formål, og som lever op til ledelsens og medarbejdernes forventninger. Proceskonsulenten yder løbende støtte og rådgivning igennem forløbet. Konsulenten bør have erfaring med at drive gruppeprocesser inden for psykisk arbejdsmiljø.

Hvis hospitalet/regionen ikke mener at have den rette person med de nødvendige kompetencer til opgaven, kan hospitalet/regionen vælge at anvende en ekstern proceskonsulent, for eksempel fra et konsulentfirma eller fra et andet hospital eller en anden region. Den eksterne proceskonsulent skal selvfølgelig stadig levere det samme timeantal som beskrevet i pakken. Hospitalet/regionen kan anvende de midler, der i pakken er afsat til den interne proceskonsulent, til at betale den eksterne proceskonsulent. Hvis den eksterne proceskonsulent skal have en større timeydelse end den, der er afsat i forebyggelsespakken, må hospitalet/regionen selv betale differencen.

 • Ledelsesrepræsentant (tilvalg): Hvis den daglige leder ikke er en ledelsesrepræsentant i arbejdsmiljøgruppen, skal der være en ledelsesrepræsentant, der deltager i forebyggelsespakkens forløb.

Der er også en tilvalgsmulighed for at inddrage en ekstern konsulent, hvis planlægningsgruppen vurderer, at der er brug for en ekstern konsulent, fx en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der kan bidrage med specialviden (fx i form af undervisning i konflikthåndtering). Det skal være planlægningsgruppens vurdering, at den eksterne konsulent har den relevante viden inden for det valgte tema. Rammen for brug af ekstern konsulent er op til 20 timer á max. 1.000 kr. i alt op til 20.000 kr.

Hvor lang tid tager det at gennemføre pakken?

4- 9 måneder

Det er forventet, at

 • daglig leder bruger 38 timer
 • arbejdsmiljørepræsentanter 40 timer hver
 • øvrige medarbejdere bruger 15 timer hver
 • intern proceskonsulent 60 timer
 • ledelsesrepræsentant (tilvalg) op til 15 timer
Hvor meget støtte modtager I?

Fonden kompenserer for lønnen i de timer, I skal bruge på pakken. I modtager et fast beløb pr. time som kompensation. Satserne er følgende.
• leder: 290 kr. x 24 timer
• arbejdsmiljørepræsentanter: 290 kr. x 40 timer
• øvrige medarbejdere: 290 kr. x 15 timer
• intern proceskonsulent: 300 kr. x 60 timer
• ekstern konsulent (tilvalg): 1.000 kr. x 20 timer
• ledelsesrepræsentant (tilvalg): 290 x 15 timer

Hvad skal I konkret gøre i pakken?

Drejebogen, der kan downloades i infoboks til højre, beskriver trinvis, hvad I konkret skal gøre i pakken. Det er vigtigt at læse drejebogen, inden I gennemfører pakken.

Hvilke krav skal I opfylde for at få støtte udbetalt?

 • følge den metode, der fremgår af drejebogen
 • anvende det antal timer, der er angivet til hver fase i drejebogen
 • gemmeralle fakturaer, der vedrører pakken
 • registrere det samlede timeforbrug, der er anvendt til at gennemføre pakken
 • indsende et underskrevet slutregnskab (sammen med kopi af alle fakturaer på over 2000 kr.). En foruddefineret slutregnskabsskabelon og timeforbrugsoversigt medsendes som en excel-fil i tilsagnsmailen fra fonden. Disse skal afdelingen udfylde med det faktiske forbrug
 • overholde de timetakster, der fremgår af drejebogen – ellers skal afdelingen selv betale differencen.